گنجيشکک اشی مشی

گنجشک زار و خسته تنها رو بوم نشسته غمتوچشایخيسشبالوپرششکسته بیآشيونولونهموندهبیآبودونه خشکهگلویناودونمنتظربارونه ازتوحياطازپنجرهدادميزنمازحنجره گنجيشککاشیمشیروبومخونموننشين گربهٔ ما رحم نداره آبرو و شرم نداره با سيبيلای چربش با اون زبون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

يه عاشقی بود که يه روز...

يکیازبزرگترينآرزوهایمندرتمامسالهایعمرمهميشهاينبودهکهبتونمبرمبهيکیازکنسرتهای "ابی"،آقایصدا... حالاشنيدمکلّیکمکارشدهوحتیيکیازدوستانکهکاناداهستشميگفتاينهفتهاونجاکنسرتخداحافظيشروبرگزارميکنهانگار... خباينهمرفتکنارآرزوهایديگه. مسئله ناتوانی نيست واسه من، مسئله بی انگيزگيه. هيچی نيست اين وسط که بخوام بياويزم بهش. هيچکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

که غير از ما کسی به فکر ما نيست ...

ديشبکهپاسارگادمیگفتکارمریاشتباهه،هرچیزورزدمدوتاکلمهبهشبگم،کهبفهمهاينوسطحسزنونهایهستکهمنبهترازاونمیتونملمسشکنم،حسیاونقدرعميقکهباعثميشهفکرکنمتصميممریدرسته…نتونستمبگم. لال شدم عين خيلی وقتای آشنا. بعد آرزو کرد کنکور ارشدم رو خوب بدم، و خداحافظی کرد. من هنوز فکر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 13 بازدید
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
8 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
13 پست
آبان 85
13 پست
مهر 85
16 پست
شهریور 85
18 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
11 پست
خرداد 85
11 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
8 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
6 پست
مرداد 84
15 پست
تیر 84
7 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
9 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
3 پست
اسفند 82
1 پست