دو ماهه که من دارم حس جديدی رو تجربه می کنم.

دوسدارمش. حسهرو. کلیحالخوببهمداده. بهاونهم.

مواظبم فقط، که کار دستم نده و اين حرفا...

همين.

/ 0 نظر / 8 بازدید