۱۰

1

هی که ميگذرد هی بيشتر ميفهمم که مريم چه می گفت... که دردهايی هست در اين دنيا، که با هيچکس نمی توانی بازگو کنی شان

2

گه ملحد و گه دهری و کافر باشد

گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد

باید بچشد عذاب تنهایی را

فردی که ز عصر خود فراتر باشد

                                                            شفیعی کدکنی

3

زن بودن رو قاطی نکنم با زن ايرانی بودن، يا دختر شهرستانی بودن...

خدا انسان هاش رو، اشرف مخلوقاتش رو در دو جنس آفريده. من زن شدم. من رو زن آفريد خدا.

4

دست خودم نيست. دلم ميسوزد. دائم ضربانی در مغزم ميزند، که زن بودنم را، ايرانی بودنم را، مسلمان بودم را بهم گوشزد ميکند. دلم ميسوزد برای خودم. دلم گرفته. مقصد من عشق بود، اما گم شده ام انگار. راهم را در اين مه پيدا نميکنم. توفان های اينجا به سوی نفرت ميبرندم. من ميترسم. من که دنبال عشق آمده بودم. من...

5

فراموش نخواهم کرد، برهنه شدن در مقابل آنان را که از من هيچ نميدانند و هيچ نميدانستند. اما خيالم نيست، نيست يا نبايد باشد؟نميدانم، اما خيالم نيست کماکان...

که زندگی را بايد با موهای پريشان در باد، نفس کشيد. که زندگی را بايد فرياد کرد.

6

زندگی؛ به ناچار. زندگی؛ اووووووووووممممم م م م م م...

زندگی؛ طعم گس دلچسبی که تا درش غوطه نزنی،خوشمزگی اش را نخواهی شناخت.

زندگی؛ در سنگر يک آغوش. عرض شونه هايی که از مال خودم پهن تره. بازوهايی که از مال خودم سفت تره. بودن کنار قلب تپنده ای که از مال من عاشق تره.

زندگی؛ اثبات انسانيت. با تمام بالا و پايينی هاش.

که من هر چه به سوی بی نيازی می دوم ، نيازمندتر ميشم.

من حيوان. من فرشته. من انسان.

اينهمثبت،کهفراموشنکنم.

7

همهچيزخوبميگذرد،فقطمنکمیعجلهدارم! کیمراپيشخودتميبریپس،خدا؟اگرحالاوقتمردنمنيستچراپسکلّهیکوچک و پوکبيستودوواندیسالهیمنبايدپرازبویمرگباشداينروزها؟کیرهاميشومازاينداروهایلعنتی؟

8

دارم پير شدن رو تجربه می کنم.

9

شب که چه عرض کنم

ازهماناولغروب

چيزیشبيهخيالتو

دورسرممیچرخد

سرممیچرخد

می چرخد

سرم می چرخد

دورسرممیچرخد

چيزیشبيهخيالتو

ازغروبکهچهعرضکنم

ازصبح.

                                     چرخ -  عليرضا بازرگان

10

نجيب و با شکوه و حيرت آور، تو خاتون تمام قصه هايی...

وقتی جلوی کامپيوتر چند تا دستمال مچاله افتاده باشه خيس از اشک و سياه از خط چشم، يعنی که من با خانم دکتر چت کردم.

/ 7 نظر / 11 بازدید
مريم مقدس

قربونت برم من خواهری برات دعا می کنم

مندو

سلام. مدت زیادی بود از این متنهای این شکلی نخوانده بودم. راستی زبان فرانسه ام هم پیشرفتی نکرده. موفق باشی.

...

باشه تحت تاثير قرار گرفتم ببخش تهديدت کردم تو کامنت قبلی قول ميدم ديگه تهديدت نکنم بای نبينم ديگه گريه کردی ها

نيلو

سلام مرجان جونم آره همينه زندگی،واسه همه همينطور غريب و نا آشناس بايد خودمون بهش جهت بديم،يجورای باش کنار بياييم که نه ازش بخوريم،نه بزنیم بايد آروم بی سر صدا اونی که ميخوايمو ازش برگيريم.... همون آرامشی که دوتاييمون گمش کرديم،بايد پيداش کنيم اينجوری نبايد بزاريم روزامون بگذره دلت آروم باشه دوست جونم.

آنيا

احساس ميکنم ديگه جوونا پير اند پيرا جوون..........

بازرگان

چرخ می زدم رسيدم اينجا که سال نو رو تبريک گفته باشم.