امروز درست، يک ماهه که...

 

خب،خوشبينکهباشمميبينمخدااونقدریدوستمداشتهکهآلبومجديدابیعزيزمروازاونبالابفرستهپايين... کهزندگیقشنگه. بهاندازهیحجمروياهایمن. هرچندخيلیفاصلهگرفتنازم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به عمق حس داغ و غليظی که اين صدا بهم ميده...

 

هوم. خوشبينکهباشم،ميگميکماهکههيچ  يکقرنهمکهبگذره،منوتوهمونيمکهبوديم. ميدونمبراتجملهیتکراریايه!  ولیراهمونجدابود...

اينديگهنهفکردارهنهغصه.

 

توقعهمندارميهروزاگهبهاقيانوسرسيدی،منويادتباشه. ولی

بدانيمکهپيشازمرجان،خلأایبوددرانديشهیدرياها...

 

خب اصلاًحقندارمتوقعیداشتهباشم. خوبميدونم.

بههرحال،خوشبينکهباشيم،

آقای  رفيق يه روزايی

زندگی ميگذره و

                      سفرزندگيتخوش.

 

فقط تو هم حق هيچ توقعی رو نداری...

خب؟

حالا بخند که خيالم راحت شه.

 

بخند ديگه!

 

/ 6 نظر / 13 بازدید
nilo

سلام خانمی... بله که با خوش بينی همه چيز قابله تحمل ميشه عزيزم اميدوارم هميشه دلت پر اميد باشه

مهدی(باغ آلبالو)

هه هه...خوش بين که باشم...زندگيم همينجوری الکی ميگذره و من ميشم يه آدم الکی خوش......

مامان آيدا

ممنونم از اين که به وبلاگ ما سر زدی. از اظهار لطف شما هم بی نهايت سپاسگزارم. باز هم بهت سر می زنم.

mehdi

هوم... تو ام عوض شدی ...، به نظرم..!!

ramoo

سلام من که حرفی ندارم.....تا يه جايشو درست گفتی...الان دکتر(رييس کارگاه خواست بياد کافی نت من هم گفتم ميام.....می دونی من کينه کسی رو به دل نمی گيرم چه برسه به تو.....