چه خوشه سايهٔ کمر صوت کبوتر ، دی بلال...

/ 9 نظر / 11 بازدید
مريد حکيم عمر خيام

چقدر به خدا اعتقاد داری ؟

پرسه گرد

سلام من که نمی فهمم چی می گی دی بلال! ممنون که هستی! به منم سر بزن

مريد حکيم عمر خيام

پرسيدهم چقدر به خدا اعتقاد داری ؟

نيلو

حسه آشنايی دارم بهش!!

مريد حکيم عمر خيام

مرجان من از تو پرسش نموده ام ! پاسخت کجاست ؟ اگر به در بی خيالی زده ای پاسخ مرا حداقل تاييد اش نکن . يا اگر تاييد می کنی بعد از آن پاسخم را بده . اين بی مهری و بی تفاوتی ات هيچ به روی ما خوش نيامد .

بهروز

ميبينم که..... زدی جاده خاکی! خدا بد نده... گو اينکه ... خدا معمولن بد نميده ...

مکاشفه

صد ساله اينو می شنوم و نمی تونم کلمه ها رو تفکيک کنم!

مريد حکيم عمر خيام

مثل اينکه به تو ياد نداند صاحب وبلاگ هم می تواند در قسمت کامنتها چيزی بنويسد ! اگر ياد داشتی حتما پاسخم را اينجا می نوشتی .

مريد حکيم عمر خيام

حال که ننوشتی روانشناسی اين اجازه را به ما می دهد تا درباره تو اظهار نظر کنيم تو يک دختر بی تفاوت هستی بی تفاوتی نوعی بيماری خفيف روانی است که برای فرد مذکور پريشانی - تنهايی - احساس خستگی روحی و در نهايت افسردگی را به ارمغان می آورد. اما قابل پيش گيريست پس تا حاد نشده پادزهر را بنوش بی تفاوتی موجود در رفتار تو برای اطرافيانت تنها ناراحتی و در برخی نفرت نسبت به تو را به وجود می آورد . اگر مهارش نکنی تمام پل های موفقيت را به برای خودت مسدود کرده ای .......... با سپاس مريد حکيم عمر خيام