برای رامو

 

دفتر خاطرات خيلی چيز خوبيه. رفتم تاريخ دقيق آشناييمون رو چک کردم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هفتدیهشتادودو،

تا ديشب، يا امروز ظهر هفده بهمن هشتاد و چهار.

خاطرههایخوبیداشتيمباهمرامو،

اگر هم جايی بد بود تعبير ما بود که بد بود. قبول داری؟

ممنونازهمهچيز،خصوصاًاينآخرکهپذيرفتیاينجوردوستانهازهمجداشيم.

 

اينصفحهیپرشينبلاگ،کهاولينکسیکهخوندشتوبودی،

اونعطروبوشکهبویگلهایوحشیروداره،

اونترانهقميشی

هميشهيادآورتوخواهدبود،

تاابد

تا ته دنيا./

 

/ 0 نظر / 7 بازدید