هنوز به نتيجه ای نرسيده ام،که روش خدا برای موأخذه ی "دلبری کردن" چطور ميتواند باشد.که کجاها گناه محسوبش می کند و کجاها نه. يقيناً خواسته يا ناخواسته بودنش خيلی مهم است.

از دوست داشتن کمتر ميدانم، امّا

شعور دوست داشته شدن را بايد داشت.

/ 2 نظر / 6 بازدید
نيلو

سلام گل خانم. خدا.. مواخذه .. فقط به نيتت بستگی داره

بهروز

من خودم همين طوری اينجام تيز می کشيد. تو هم با اين پستت اومدی و يکاره گذاشتی تو کاسم.