فردا که بهار آيد ، آزاد و رها هستيم ...

 

ربعقرنپيشاينومیخوندن . معلومنيستاينفرداههکیمياد!

/ 2 نظر / 7 بازدید
امير

مرجان ......... متن چهارشنبه جالب بود ....... ازين جهت که حرفای دلت بود .......... شاد باشی عزيز

مرجان دلم مي خواهد كه راه درست را انتخاب كنم اما تو اين راه من خيلي ها رو از دست مي دهم مي فهمي.پدر و مادرم و ...مي دوني مي ترسم.اما بايد به خودم تكون بدم برام دعا كن