به من چه سرخی ميخک تو مهتاب...

پشت ويترين ساعت فروشی خرّازی منتظر شيرين هستيم. مهسا اشاره ميکند به "سواچ بيژو"های خوشگل جديد. می گويم فعلاً که دنيا به کام شرکت هايی از اين قبيل است، که فقط و فقط به خاطر "برند"شان اينهمه طرفدار پيدا کرده اند. ياد جمله ای از فيثاغورث انگار،که جايی خوانده بودم: طلا را با آتش، زن را با طلا، و مرد را با زن محک بزن. حالا زن ها را با اسم و رسم و مارک محک بزن. البته اين معضل به آقايان هم سرايت کرده... ولی جدای از اين حرف ها، واقعاً چيزهای خوشگلی هستند...

درهمينحينپسربچهایآويزانمميشود: خانومتوروخدا،يهدعابخرازم،توروخدا... خيلیريزنقشاستوکثيف و خسته. انگارنهانگارکهکودکیهشتنهسالهاستوپرازشادیبايدباشدوپراززندگی.کمیباهاشحرفميزنممدرسهنميرود.کلاساولشراخواندهوديگرنه.میگويد: زيارتعاشوراست. يکیبخر. توروخدا. میگويم: پولشروبهتميدم،نگهشداربرایخودت،مننميخوام. هيچنميگويدونگاهشبهکيفماستکهچقدردر ميآورم.دويستتومن.يکهويکفسقلیديگرهم،کهديدهدستبهکيفشدهام،میچسبدبهم:ازمبخر،توروخدادلمرونشکن.ميپرسم:توچی؟توهممدرسهنمیری؟سؤالممسخرهاست،ميدانم.دويستتومنهمبهاينيکیميدهم.ميدانمکهاينهاهمهگرداننده هايی خاصدارندوميدانمکهاينپولبهجيبخودشاننميرودوميدانمکهکارمحکايتماهیدادنبهکسیبوده،بهجای

/ 5 نظر / 9 بازدید
همفری بوگارت

شاهين شهر بازار خرازی .اگه اشتباه نکرده باشم حتما شما بختياری هستيد اسم منم دامونه راستن من اد کردم. با بیژو سواچ موافقم سی کی هم ست ای جالبی داره

يكي از اون هزاران مرجان

خودم برات ساعت سواچ مي خرم قصه خوردي؟ اصلا اين مارك ها كه چيزي نيستن تو بگو رادو بگو سيتي زن اگه نخريدم برات اونوقت هر چي دوست داشتي بهم بگو

علی حسین خانی

سلام مرجان خوبی ؟ ، یه ایمیل تو راه ِ ... ( البته خیلی وقته ، باید دیگه رسیده باشه ! ) . شاد باش

زیتون

سلام مرجان جان. اول حواسم رفته به یاد گرفتن رنگینک. خیلی دوست داشتم ببینم چیا داره چیا نداره و چه جوری درست می‌شه. که یاد گرفتم بعد اومدم بالاتر دیدم یه خانم مترحمی اومدم بالاتر دیدم چه عقاید خوبی داری

بانو

اين چشم سوختنا! اين آلرژيهايی که اين جور مواقع عود ميکنه و باعث اشک ريختن ميشه برام بارها پيش اومده! عجيب از جنس منی! و نزديکم.... حتی از فاصله ای فکرکنم خيلی دور! .... خوشحالم از پيدا کردنت عزيزم قربانت بانو