بهرام

امروز امتحان نمايشنامه داشتيم، برگشتنی سوار ماشين شادی که ميشديم ميترا گفت مرجان بابک. بابک بود با بهرام. طفلی ميترا ميخواست بگه بهرام! لابد فکر کرده پيش خودش ممکنه يه هو بگه مرجان بهرام، من ياد اون وقتا بيفتم، غصه دار شم مثلاً. ولی من هيچی تو دلم حس نکردم. نه حس خوب، نه حس بد...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بعدفکرکردمبهاينکهاونروزارويادمبياد. پررنگترينخاطرهآخرينباریبودکهباهمحرفزديم:مرجانشرمندهام. نميدونمچیبگم. بهخداشرمندهام.

همممم

اونوقتابچهتربوديم.

نميدونمبهراممنوديديانه.چندوقتپيشياداونایميلآدرسافتادمکهواسمساختهبود،کهازاونآدرسواسشميلميدادمواونمبههمونآدرسجوابميداد.جداازميلشخصیخودمبود. پسوردشرواونمداشت. بعدازتمومشدندوستيمونپسشروعوضکردم.گهگاهچکشميکردمکهغيرقابلاستفادهنشه. استفادهکهنه. فقطواسهاينکهداشتهباشمشون...

خلاصهکهيادماومداينروزهاسرمگرمهواصلاًاونایميلآدرسروفراموشکردم،اونقدرکهوقتیچککردمياهوارورداد. بيشترازچهارماهميشد...

 

بعدهمرفتمدفترچهکنکورفوقروگرفتم.

همممم

حالابزرگشديم.

چه زندگی مسخره ای./

/ 9 نظر / 6 بازدید
کوروش

خوبه که راحت با گذشتت کنار مياى.

fati

سلام مر مر خا نمی ...امروز بعد از مدت ها امدم ...چقده مطلب بود که نخونده بودمشو ن هميشه آدم اينجور ه هر چقد هم که بزرگ بشه باز م بعد مدتی ميبينه که نه هنوز خودشه ولی اين واسه اينه که تجربيا تش بيشتر ميشی به نظر من آدم بايد هميشه خودشو ،و کاری که انجام دادرو با شرا يط همون موقع بسنجه سلامت و موفق باشی عزيزم

tik

سلام خانمی بابا اول توضيح بده شادی ، ميترا ، بابک کين بدن شرو ع کن تعريف کردن نمی دونم چرا همه شما دخترها اينطوری هستين

کوروش

نمى دونم شايد چون خودم خيلى درگير گذشته هستم، اين بى تفاوتى رو خوب مى دونم. البته به مورد بمب گذارى کارى ندارم. منظورم رابطتون با دوست پسرت. خوبه که هر دو به اين نتيجه رسيديد …

شهرزاد

بزرگتر هم ميشی و اون وقت ميبينی که زندگی مسخره نيست. اين ماييم که به مسخره ميگيريمش. شاد باشی

tik

سلام ابجی مرجان . يه خانمی وبلاگهای منو هک کرده و برای عشقشون می نويسه . گفتن يه دفعه وبلاگ منو ديدی کوپ نکنی ادرس وبلاگ جديدمو گذاشتم برات .

mitra

سلام جيگری.خوشحالم که دوستمی.ميبوسمت.اون لياقت تورو نداشت همه اينو ميدونن.

YOUSEF

عشقي آن دردي است كه بردلت سنگيني مي كند يا دلت را از غصه سبك مي كند.......... عشق آن چيزي است كه پاي رفتن را از تو مي گيرد يا در تو شور رفتن ايجاد مي كند............. عشق يا تو را مي كشد يا زنده ات مي سازد........ يا غمگينت مي كند يا شادت مي سازد........ يا بيمارت مي كند يا تندرست مي سازد....... اما هر چه كه هست تو به آن نياز داري...........؟؟؟؟؟ ////////////////////////////موفق و شاد باشی خیلی قشنگ بود به من هم سر بزن يا خق///

.R.M

به نظر من شما سرتر بوديد, موفق باشيد.