کی؟ کجا؟

 

من به دنبال هويتم ميگردم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دستخودمنيستاگرسالهاستفکرميکنم. بهمليتمفکرميکنم. بهشهرماهواز. بهکشورمايران. بهرييسجمهورکشورم. بهسياستکهپدرومادرندارد. بهدينماسلام. بهمذهبم. بهخدا. بهدزدهایپنجشنبهیگذشتهکههمهیطلاهاوپولهارابردند. بهحسدرونیمامان. بهطرحفراگيرپيامنورکهراموميگويداعتبارندارد.بهمنکهميخواهدخودشرابههرطريقدانشجویفوقليسانسکند. بهترسازدلتنگی. بهخوددلتنگی. بهقرانمجيد. بهخداکههیدورونزديکميشود. بهخدا. بههمينزندگیروزمره. بههمينازخواببيدارشدنها. بهغذاخوردنها. بهتوالترفتنها.بهتلفنیحرفزدنها. بهبچههایدانشگاه. بهبچههایقديمی.بهبچههایجديد.

بهمرجانقديمی.بهمرجانجديد. بهجشنرفتنها. به sms فرستادن ها. به کتاب خواندن ها. به درس خواندن ها. به خنديدن ها.به گريه کردن ها.به پريود شدن ها. بهخدا. به همين چرخه ی ماهانه و سالانه و...

به رشته ای که دارم ليسانسش را ميگيرم. به ادبيات. به زبان. به زبان انگليسی. به ادبيات و زبان انگليسی. به ليترچر که اينهمه درگيرم کرده. به اينکه درگيرش شدم. ديگر درگيرش شده ام و گريزی نيست. تا کی؟ نميدانم.

به دوست داشتن.به دوست نداشتن. به دوست داشته شدن که بيشتر از دوست داشتن تجربه اش کرده ام. به رابطه ها. به عدل خدا. به ديگران.به استعداد های درونی ای که ازشان بی خبرم. يا با خبرم؟ به دکتر ن که شب تولد ميترا مست مست بود. به اينکه خيلی ها به عنوان بهترين دندانپزشک اهواز ميشناسندش. به اينکه ميشود در اين سن هم مست مست کرد و دختر های بيست و دو ساله را ديد زد و در عين حال موفق هم بود. به اينکه راه ها زياد است. به راه ها. به راه من. به راه مرجان.

به هر چه مکان هست. به هر چه زمان هست. به هر چه بوده. به هر چه هست. به هر چه که...

بهخدا. به مبارزه با بد حجابی! به هويت جنسی ام. هويت جنسی ام...

به سکون گمشده ام. به تزلزل. به جهل خودم و ديگران نسبت به آينده.

 

حسم ميگويد زندگی واقعی اين نيست که من ميکنم. زندگی حقيقی اينهمه اجبار نبايد داشته باشد. يعنی فکر ميکنم که درستش اين است.

فکر می کنم که نبايد به فکرم شک کنم...اما انگار اين فکرم است که به من شک دارد يا...من به فکرم؟

پس اينهمه فکر را کی زندگی کنم؟ کی؟ کجا؟

 

/ 7 نظر / 9 بازدید
نيلو

سلام مرجان جونم..کلی دلم واست تنگ شده بود اخی همه ما چسبيديم به اين فکرا،اصلا به فکر اصل زندگی که داره ميگذره نيستيم خانمی واست ميل زدم مراقب خودت باش عزيزم

pasargad54

راستش من بیشتر وقتها تو این فکرم که بقیه ( این بقیه شامل همه کس نمیشود) در مورد من چی فکر میکنن ... بعد به این نتیجه رسیدم که اصلا کسی تو فکر من هست...بهمن یه sms زد که از قول شکسپیر نوشته بود : اون وقتی که فکر میکنی هیچ کس نیست حرف دلتو بفهمه کسی هست که برای دیدنت روز شماری میکنه........... مخم سوت کشید.

marmari`

kheili ajibeh, fekr konam too tanha adami nisti ke injoorieh, man fekr mikonam hame adam ha in joori fekr mikonan, faghat bazi ha behesh tavajoh mikon bazi ha ham sar sari azash migzaran. goood luck

سارا

فيلم ماتريکس رو ببين تا بيشتر باورت بشه که اين زندگی حقيقی نيست .بلکه همش يک توهمه...توهم

نازنين

salam marjan!negaran nabash!hame ma injoori hastim!har ki bekhad ye khorde ham fekr kone ba hame ina movajeh mishe!hamash tabiie!age mano bebini pas chi migi!!!be poochie motlagh residam!gijo vij shodam!hame chizam be ham rikhte!nemidoonam kiam,daram chekar mikonam,koja mikham beram!akharesh ke chi?bia be weblogam sar bezan ta befahmi abjit ham sar dar gome!!!bia!

من

ايشا.. كه فكرهات نتيجه بده.

رضا حشر

آخ قوربون اون پريود شدنت من برم خوشگل خانم